<strike id="9l2ab"><dfn id="9l2ab"><strike id="9l2ab"></strike></dfn></strike>

<button id="9l2ab"></button>

<strike id="9l2ab"><dfn id="9l2ab"></dfn></strike>

<button id="9l2ab"><dfn id="9l2ab"></dfn></button>

<button id="9l2ab"><dfn id="9l2ab"></dfn></button>

<strike id="9l2ab"><dfn id="9l2ab"></dfn></strike>

<strike id="9l2ab"></strike>

配件供應中心珀金斯Perkins配件4134 A013冷油器(1000)_珀金斯發動機配件_配件供應中心_產品中心_廈門永新昌機械設備有限公司
珀金斯Perkins配件4134 A013冷油器(1000)

珀金斯Perkins配件4134 A013冷油器(1000)_珀金斯發動機配件_配件供應中心_產品中心_廈門永新昌機械設備有限公司

當前分類:配件供應中心關鍵詞
產品信息

珀金斯Perkins配件4134 A013 冷油器

項目 零配件號碼 最近的部分號碼

1 4134 A013 1 4134 A013 冷油器

14 3686 T004 1 3686 T006 密合墊 - 濾油器的冒口

15 0826602 4 0826602 圖釘

16 0576054 4 0576054 螺帽

17 33115118 4 33115118 墊圈

19 2654407 1 2654407 濾油器

20 35732615 1 35732615 水管

21 33451529 1 33451529 承接器

22 0202058 1 3383 A001 水管

23 34821121 1 34821121 水管

24 21825195 4 21825195 夾

25 34277109 1 34277109 水管

26 34821121 1 34821121 水管

31 37586991 1 檢查歷史 承接器

32 36866745 1 3687 W011 密合墊

33 0096632 1 0096632 螺拴

34 2184457 5 2184457 螺拴

35 33115118 6 33115118 墊圈

37 2431 A054 1 0650586 栓塞

38 33552414 1 T420958 承接器

39 0202058 1 3383 A001 水管

40 21825195 2 21825195 夾

66 0746424 1 0746424 螺旋

67 0920004 1 0920004 墊圈

68 0920465 1 0920465 間隔器

69 0920469 1 0920469 間隔器

71 3687 W007 1 檢查歷史 密合墊 - 濾油器的冒口

項目 零配件號碼 最近的部分號碼

2 3771 X021 1 3771 X021 殼

2 3771 X022 1 3771 X022 殼

2 3771 X081 1 3771 X081 殼

3 2486 A951 1 2486 A951 管

3 2486 A954 1 2486 A951 管

4 0650593 1 0650593 栓塞

4 2431131 1 2431131 栓塞

5 2413685 2 2413685 密封 - O 的圈

6 3623 E001 1 3623 E001 板

7 2314 C028 3 2314 C028 螺旋

7 2314 C035 3 2314 C035 螺旋

8 2134 A005 3 2134 A005 墊圈

8 2134 A006 3 2134 A006 墊圈

9 3615 A001 1 3615 A001 板

10 2312 A044 1 2312 A044 螺旋

10 2314 C028 1 2314 C028 螺旋

11 2134 A005 1 2134 A005 墊圈

12 33286133 1 33286133 承接器

13 0650593 2 0650593 栓塞

13 2431131 2 2431131 栓塞

70 3615 A001 3 3615 A001 板

項目 零配件號碼 最近的部分號碼

1 0746251 1 0746251 固定螺釘

2 2411152 1 2411152 墊圈

3 0500005 1 0500005 半圓鍵

4 2635697 1 2635697 擋板

7 33125412 1 33125412 間隔器

8 2417711 1 2417711 圈

9 32418313 1 32418313 推力板

10 2415638 1 2415638 密封 - O 的圈

11 32186137 3 32186137 螺拴

項目 零配件號碼 最近的部分號碼

2 3754 C001 1 3754 C001 蓋

3 0490485 1 36851416 密合墊

4 2431154 1 2431154 栓塞

5 0826244 6 0826244 圖釘

6 0920053 6 0920053 墊圈

7 0576002 6 0576002 螺帽

8 37766426 1 37766426 恒溫器殼

9 3684 R003 1 3684 R005 密合墊 - 水的泵

10 2431154 1 2431154 栓塞

11 2431154 1 2431154 栓塞

12 2485613 2 2485613 恒溫器

13 0096243 3 0096243 螺旋

14 0920053 6 0920053 墊圈

15 0096239 3 0096239 螺拴

18 2431131 1 2431131 栓塞

購買配件須知:

1、購買前請確認零部件型號、技術參數、編碼、適用機型。因批次不同或存在零部件差異,請以實物為準。

2、為選購正確的零部件,可以通過對比現場零部件和本網站所展示的是否一致,來確保購買到準確的零部件。

3、本網站目前暫未上架全部機型的零部件,如在網站中未查詢到的零部件,請聯系我們。